ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΣΗ1-DIAXON
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:27/03/2019 - 30/04/2019

Η ΝΤΙΑΞΟΝ ΑΒΕΕ, εταιρεία παραγωγής φιλμ πολυπροπυλενίου, μέλος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ενός από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Τεχνίτες Συντήρησης Ηλεκτρολόγους, για την κάλυψη θέσεων στο Εργοστάσιο της εταιρείας στην Κομοτηνή.

Απαραίτητα Προσόντα / Προϋποθέσεις:   

 • Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 • Ηλικία έως 32 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1987).

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε συναφές αντικείμενο με την ειδικότητα.

  Συναφής είναι η προϋπηρεσία σε:                           

  • συντήρηση ή κατασκευή ηλεκτρικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μονάδων ή εξοπλισμού παραγωγής, μετατροπής, μεταφοράς, μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
  • ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισμού, κίνησης, ηλεκτρικών υποσταθμών χαμηλής και μέσης τάσης

Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση α) σχετικών βεβαιώσεων εργοδότη όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων των υποψηφίων ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια και β) αντιγράφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.

 • Βεβαίωση αναγγελίας ή επαγγελματική άδεια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Α’ ειδικότητας. Θα γίνει δεκτή και επαγγελματική άδεια Α, Γ και ΣΤ τάξης, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι η βεβαίωση αναγγελίας ή η επαγγελματική άδεια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Α’ ειδικότητας θα προσκομιστεί κατά την πρόσληψη.

 • Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης.

 • Για τους άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

 • Γνώση χρήσης Η/Υ.

 • Εμπειρία σε ηλεκτρονικά ισχύος, αυτοματισμούς, PLC και γνώσεις ηλεκτρολογικού σχεδίου.

 

Όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα ανωτέρω απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα/προϋποθέσεις, καθώς και την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ταυτόχρονα  με την υποβολή της αίτησης πρόσληψης.

Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:

 • Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, εργατικότητα, ομαδικό πνεύμα, προσαρμοστικότητα, πειθαρχία.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδέχονται: α) απασχόληση σε πρόγραμμα συνεχούς εναλλασσόμενης 24ωρης βάρδιας, εάν αυτό ζητηθεί από την Εταιρεία και για όση περίοδο αυτή αποφασίσει, β) ότι η πρόσληψή τους τελεί υπό ετήσια δοκιμαστική περίοδο.

 

Επισημάνσεις:

 • Η κατοχή πτυχίου ΑΤΕΙ, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση πρόσληψης από τους υποψηφίους, δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού, πλην όμως ρητά αναφέρεται ότι τυχόν τίτλοι σπουδών ΑΤΕΙ δεν παρέχουν αντίστοιχα δικαιώματα, καθόσον οι θέσεις εργασίας αφορούν υποψηφίους Μέσης Εκπαίδευσης.

 • Σε περίπτωση δε κατοχής πτυχίου ΑΤΕΙ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, δεν απαιτείται προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο με την ειδικότητα.

 • Ρητά εξαιρούνται υποψήφιοι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα/προϋποθέσεις της προκήρυξης, θα υποβληθούν σε τεστ ικανοτήτων και αγγλικής γλώσσας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης, συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη διεύθυνση: http://www.helpe.gr (ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ/ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ), ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης, ορίζεται η Τρίτη, 30 Απριλίου 2019.

 

 

Προσοχή: Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης πρόσληψης, επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι υποχρεωτικά θα πρέπει:

 

 • Να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν, ηλεκτρονικά και μόνο, τη συγκεκριμένη αίτηση πρόσληψης.

 • Να συμπληρώσουν όλα τα πεδία με την ένδειξη του αστερίσκου (*).

 • Να επισυνάψουν ηλεκτρονικά και μόνο, όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα/προϋποθέσεις, καθώς και την εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, σε ψηφιακή μορφή.

 • Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση μόνο για έναν κωδικό θέσης.

 • Δε θα γίνουν αποδεκτές αιτήσεις που θα υποβάλλονται με άλλον τρόπο εκτός του ηλεκτρονικού τρόπου που περιγράφεται ανωτέρω.

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι αιτήσεις πρόσληψης θα θεωρούνται άκυρες.

 

Οι υποψήφιοι, που θα υποβάλουν αίτηση πρόσληψης χωρίς να πληρούν όλα τα παραπάνω αναφερόμενα απαραίτητα προσόντα/προϋποθέσεις της θέσης ή σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησής τους λόγω των προαναφερόμενων, δε θα λάβουν  ειδοποίηση από την Εταιρεία.

 

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.